RegionMap_2017

Southwest Region

  • Southwest

About This Region

  • ImeshVaidya-Southwest

Director

Imesh Vaidya

Ambassadors

Dharmesh Ahir (AZ)
Dharmesh Ahir (UT)
JJ Bhakta
Suraj Bhakta
Ami Bhow
Jay Desai
Bankim (Bobby) Patel  
Mayur Patel
Snehal Patel
Tushar Patel
Dan Rama
Sneha Sharma 

Upcoming Events