RegionMap_2019_websiteLarge

Washington, D.C., Area Region

  • Washington

About This Region

  • SandipPatel_Website

Director

Sandip Patel

Ambassadors

Nilraj (Raj) Chudasama 
Pravin Kotadia 
Asmita Patel 
Deepak Patel 
Kirtan Patel 
Prashant (Paul) Patel 
Priti Patel 
Purnima Patel 
Roshan Patel 
Tejas (TJ) Patel 
Bhavik Shah 
Manan Shah 

Upcoming Events